ठाणे

भोजन ठेक्यासाठी ऑनलाईन अर्ज  करण्याचे आवाहन

ठाणे दि.25  :प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,शहापुर जि.ठाणे कार्यालयाचे अधिनस्त  असलेली एकलव्य रेशिडेंशियल पब्लिक स्कुल शेंडेगांव(भातसई)ता. शहापुर येथिल विद्यार्थ्यांना सन 2020-21 शैक्षणिक वर्षाकरीता भोजन ठेक्यासाठी ई-निविदा पध्दतीने ऑन लाईन निविदा मागविणेत येत आहे.ई-निविदा प्रक्रियेसाठी  https//Maharashtra.etenders.in या संकेत स्थळास भेट देवून भाग घेता येईल.सदरची ई निविदा दि. 26 जून 2020 पासून सकाळी 10 पासून ते दि 3 जूलै 2020 रोजी सांयकाळी 17 वाजेपर्यंत या कालावधीमध्ये भरणे आवश्यक आहे.असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,शहापुर जि.ठाणे यांनी केले आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

नवी मुंबई

error: Content is protected !!